Privacy voorwaarden

  • Home
  • /
  • Privacy voorwaarden

Inleiding

Inleiding
In het kader van onze dienstverlening verwerkt Groot in Administratie persoonsgegevens. Groot in Administratie kan deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of onze website. Daarnaast kan Groot in Administratie persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw accountant, notaris, etc.).
Met dit Privacy statement informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer er via de website contact wordt gezocht met Groot in Administratie, kunt u informatie achterlaten via het contactformulier. Wanneer u via dit contactformulier, email, telefoon of een bezoek persoonsgegevens met ons deelt, is het mogelijk dat Groot in Administratie die persoonsgegevens bewaart, zoals:
– NAW-gegevens;
– E-mailadres en telefoonnummer contactpersoon;
– Kopie identificatiebewijs (alleen indien nodig);
– BSN (alleen indien nodig);
– Functie contactpersoon;
– Persoonsgegevens met betrekking tot uw vraag en/of dossier.

Doel van bewaren persoonsgegevens

Groot in Administratie kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:
– Het kunnen behandelen van uw vraag en/of dossiers;
– Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening; – Het kunnen factureren / incasso van onze diensten;
– Het onderhouden van contact met u;
– Het verzenden van onze nieuwsbrief.

Grondslagen van de verwerking

Groot in Administratie verwerkt uw persoonsgegevens bijna altijd, omdat het nodig is ter uitvoering van de overeenkomst van opdracht, gerechtvaardigd belang of om een wettelijke verplichting na te kunnen komen. In voorkomende gevallen kan het zijn dat Groot in Administratie persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen wil verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, dan zullen wij u daar eerst opnieuw toestemming voor vragen. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Bewaartermijnen

Groot in Administratie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor de gegevens verwerkt worden. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
– Administratieve gegevens: zeven jaar;
– Klantgegevens: 1 jaar te rekenen vanaf de datum waarop de laatste werkzaamheden zijn verricht in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht;
– Persoonsgegevens, indien u geen diensten bij ons afneemt: drie maanden.

Verstrekking aan derden

Groot in Administratie verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden conform de overeenkomst die wij met u of om te voldoen aan de wettelijke eisen. Uiteraard vragen wij uw toestemming hiervoor en zal Groot in Administratie alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven.

Beveiliging van uw gegevens

Groot in Administratie beschouwt een adequate beveiliging van gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. We nemen dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In dien u de denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen voor misbruik zijn neemt u dan contact met ons op.

Rechten van betrokkenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft iedere betrokkene recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdracht van de gegevens die verwerkt worden (door het invullen van een formulier). Indien een betrokkene van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen heeft over de wijze waarop Groot in Administratie gegevens verwerkt, kan contact worden opgenomen met Groot in Administratie via telefoonnummer: 06-24117886. Tevens heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.